S pomočjo naših partnerjev vam nudimo naslednje splošne geodetskih storitve:

 • ureditev meje na podlagi podatkov zemljiškega katastra, opravljenih predmeritev ter podanega soglasja vseh lastnikov sosednjih parcel v postopku ureditve meje
 • združitev ali delitev parcele (parcelirenje), kjer v prvem primeru oblikujemo eno parcelo iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninskih in drugih stvarnih pravic oz. v drugem primeru iz ene parcele oblikujemo dve ali več parcel
 • izravnava meje med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe in na podlagi medsebojnega sporazuma lastnikov sosednjih si parcel
 • označitev meje v naravi z mejniki na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra in na zahtevo lastnika parcele
 • določitev zemljišča pod stavbo z vrisom stavbe v zemljiški kataster, pri čemer gre lahko za novo zgrajeni objekt ali za že izgrajeni objekt, ki pa še ni vrisani v evidencah  zemljiškega katastra
 • vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, s čimer se evidentira trenutno stanje objekta v naravi z vsemi karakterističnimi podatki objekta (dimenzija objekta, število etaž, višina terena, vhoda, slemena, število prostorov, uporabnost prostorov, kvadrature notranjih prostorov,...)
 • sprememba podatkov v katastru stavb ob preoštevilčenju stavbe, po združitvi ali delitvi stavbe, če je bil na stavbi izveden poseg, ki je spremenil tloris, višino ali število etaž stavbe oz. dela stavbe, ob delitvi ali združevanju stanovanja v večstanovanjski stavbi in ob nakupu  dela skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi
 • zakoličevanje objektov in s tem povezano označevanje lege in oblike načrtovanega objekta na parceli na podlagi projektne dokumentacije, s katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje
 • zakoličevanje dolžinskih objektov kot so ceste in podobni objekti, ki jih je potrebno prenesti v naravo na podlagi projektov izdelanih za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • odmera dolžinskih objektov kot so zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov, itd.
 • izdelava geodetskega načrta z vsebovanimi podatki o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter o zemljiških parcelah

 

geodetske-storitve-pisarna