Pred sklenitvijo pogodbe za nakup še nepozidanih zemljišč je potrebno pridobiti ustrezna potrdila pristojnih služb, in sicer odvisno od tega, ali gre za stavbna ali kmetijska zemljišča. Promet s temi zemljišči delno določa zakon, zato je treba pred veljavno sklenitvijo kupne pogodbe izpeljati nekatere postopke.

Ker so tovrstni postopki zamudni in včasih tudi logistično zahtevni, jih za vas urejamo mi. Pri tem smo predvsem pozorni na slednje:

  • ali zemljišče glede na prostorski načrt regije (občine, mesta, pokrajine) ustreza vašim zahtevam glede nadaljnje gradnje
  • bo mogoče na tem zemljišču pridobiti vsa zahtevana gradbena dovoljenja, ki bodo skladna z vašimi gradbenimi načrti
  • ali bo kdo od zakonsko določenih predkupnih upravičencev uveljavil svoje pravice za izbrano zemljišče
  • ali so meje zemljišča označene in nesporne, saj se velikokrat zgodi, da na mejah zemljišča ni več mogoče najti mejnikov, zato prodajalec le približno pokaže, kje poteka meja
  • kdo so morebitni sosedi mejaši in po potrebi z njimi celo navezali stik, če zaradi časovne stiske ne bo mogoče predlagati mejnega ugotovitvenega postopka oz. naročiti nove zamejitve posestnih meja še pred sklenitvijo kupne pogodbe
  • ali je z javnih površin neposreden dostopa na zemljišče, ki ga kupujete, saj je v nasprotnem primeru še pred sklenitvijo pogodbe potrebno pridobiti podatke o lastniku zemljišča, prek katerega boste imeli dostop do vašega zemljišča
  • ali je služnost že vpisana v zemljiško knjigo, sicer je potrebno najprej dobiti pisno soglasje lastnika poti, da vam dovoljuje uporabo le-te, ali pa z njim skleniti ustrezno pogodbo - služnostno ali kupno
  • ustrezna opremljenost zemljišča s komunalno, plinsko, elektro in telekomunikacijsko infrastrukturo in s tem povezani morebitni dodatni stroški investicije pri gradnji

nakup-zemljisca-oglas

nakup-zemljisca-ogled